8 juni 2024, Fietsturfroute Gorredijk, drie lussen, 50, 60 of 100km. of te combineren tot 150km.

De 40e Fietsturfroute!!!

De warming up voor de Elfmeren- en Elfstedentocht!

Een verzorgingspunt in Gorredijk met muziek!

Op de 60km een verzorgingspunt in Appelscha

40, 50, 60, 90, 100, 110 of 150 kilometer

Combineer de lussen en maak je eigen afstand!

Drie lussen van 40, 50 en 60 km!!  Combineren maar!

Navigatie

Algemene voorwaarden

Artikel 1 ALGEMEEN 

  1. a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Stichting Gorredijk Vooruit, gevestigd aan de Dûmnysbosk 31 te 9245JA Nij Beets, nader te noemen de stichting. Geregistreerd onder KVK nummer 41000619.
  2. b. Op deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt. 
  3. c. Onder “deelnemer” wordt verstaan de persoon welke deelneemt aan evenementen georganiseerd door de stichting waar deze algemene voorwaarden betrekking op hebben. 

Artikel 2 BETALING / INCASSO 

  • a. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de overeengekomen termijn(en) 
  • b. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de deelnemer in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Als gevolg hiervan, word de deelnemer uitgesloten van deelname aan de georganiseerde evenementen waar het verschuldigde bedrag aan gerelateerd is.
  • c. Indien de deelnemer tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door de stichting in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten met een minimum van € 250,-. 

Artikel 3 ANNULERING
a. Annuleren van een overeenkomst door deelnemer dient zo tijdig mogelijk te geschieden. Uiterlijk 7 dagen voorafgaande aan het evenement.


Artikel 4 DIVERSEN
a. Wijzigingen aan, aanvullingen op, of annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk is overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.  


Artikel 5 TOEPASSELIJK RECHT 

a. Elke rechtsverhouding tussen MATTA en de opdrachtgever zal worden beheerst door het Nederlands recht. 

Hoofdsponsoren